هواشناسی دل

>>> تاریخ انشتار پست :1397/4/7

جویبار همچنان جاریست

گل آلود و سرد ،

جوی بی مهری أت را میگویم،آرام جان..!
آه و افسوس!!
بر آب و هوای طوفانی جغرافیای دلم
و چه رنجور
به فرسایشی دردناک گرفته ای
تن سخت صخره های دوست داشتن را
در مسیر این جریان جان کاه بی مهری..

#افعی_نیش_اوچولو
#هفتم/تیرماه/سال۱۳۹۷..

نظرات در رابطه با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :
متن دیدگاه :